ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.), ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.), ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΨΘΧΔ46Μ9ΞΗ ΖΜ5

ΑΠΟΦΑΣΗ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΛΙΚΟ.signed

ΑΙΤΗΣΗ (1)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι με βάση την με αρ. πρωτ. 98120/05-11-2021 (ΑΔΑ: 94ΨΒ46Μ9ΞΗ-Ρ45) προκήρυξη, η οποία  δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2909/τ.Γ/29-11-2021, προκηρύσσει  την πλήρωση με διορισμό τριών (3) κενών οργανικών θέσεων στην κατηγορία του μόνιμου Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), με ανοιχτή διαδικασία, αντίστοιχα, στα Τμήματα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Ιδρύματος, ως ακολούθως: 

 

Ι) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: 

 

Α) ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ: 

Μία (1) θέση μόνιμου Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ),  

 

Β) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ: 

Μία (1) θέση μόνιμου Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ),  

 

ΙΙ) ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ: 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: 

Μία (1) θέση μόνιμου Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), 

 

Στοιχεία ως προς τις προκηρυσσόμενες θέσεις (Εισαγωγική Βαθμίδα, Περιγραφή Προκηρυσσόμενης Θέσης, Κατανομή Προκηρυσσόμενης Θέσης, Τυπικά Προσόντα, Συνεκτιμώμενα Προσόντα, Απολύτως Απαραίτητα Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά, Λοιπά Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά) καθώς και λοιπά πληροφοριακά στοιχεία για τις ως άνω αναφερόμενες θέσεις περιγράφονται αναλυτικά στην ως άνω αναφερόμενη με αρ. πρωτ. 98120/05-11-2021 (ΑΔΑ: 94ΨΒ46Μ9ΞΗ-Ρ45) προκήρυξη. 

              Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων άρχεται στις 09-12-2021 και λήγει στις 07-01-2022 και ώρα 14:00.