ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής οφείλουν να παρακολουθήσουν το μάθημα ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ που διδάσκεται στο Γ’ εξάμηνο σπουδών.
Εξαιρούνται της παρακολούθησης και εξέτασης του μαθήματος, οι φοιτητές/ριες που κατέχουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ1/C1 (Advanced) ή Γ2/C2 (Proficiency) που αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ.
Οι φοιτητές/τριες που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας οφείλουν, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 11/30-09-2020 Πράξη της Συνέλευσης του Τμήματος, να καταθέσουν στην Γραμματεία δια ζώσης ή να αποστείλουν με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, την επισυναπτόμενη Αίτηση συνοδευόμενη από το αντίγραφο του πιστοποιητικού επικυρωμένο μόνο από τον φορέα έκδοσής του.

Συμβουλευτείτε τον πίνακα αναγνωρισμένων πιστοποιητικών Αγγλικής γλώσσας από το ΑΣΕΠ : https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230200594

 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ