Γ' Εξάμηνο

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κορμού
12030001 Μάρκετινγκ ΜΓΥ 4 6 Αρτίκης Παναγιώτης
12030002 Στατιστική για Επιχειρήσεις ΜΓΥ 4 6 Χαλικιάς Μιλτιάδης
12030003 Λογιστική Κόστους ΜΓΥ 4 6 Γκούμας Σπυρίδων
12030004 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι ΜΓΥ 4 6 Πανάγου Βασίλειος
12030005 Θεσμοί και Δίκαιο Ε.Ε. ΜΓΥ 4 6 Δεδούλη Αικατερίνη
12030006 Ακαδημαϊκά Αγγλικά ΜΓΥ 4 0 Κουτσογιάννη Ευαγγελία