Μεταδιδακτορική Έρευνα

Ως μεταδιδακτορική νοείται η έρευνα που εκπονείται από κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, με στόχο την επίλυση ειδικών επιστημονικών προβλημάτων και την ανάπτυξη νέων ερευνητικών κατευθύνσεων σε πεδία αιχμής. Βασικοί στόχοι της εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είναι οι ακόλουθοι:

 

  • Η υποστήριξη νέων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών της, ιδιαίτερα σε τομείς αιχμής και η ανάδειξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ως Ιδρύματος υποστήριξης των νέων επιστημόνων.
  • Η επέκταση των αποτελεσμάτων της διδακτορικής διατριβής των ερευνητών σε νέες επιστημονικές κατευθύνσεις που ενδιαφέρουν τις ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστημίου.
  • Η ποιοτική αναβάθμιση της επιστημονικής έρευνας, η διάχυση των αποτελεσμάτων και η μεταφορά τεχνογνωσίας.

 

Αρμόδια όργανα για τη λήψη αποφάσεων σχετικών με την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας είναι η Συνέλευση του Τμήματος και η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η μεταδιδακτορική έρευνα διεξάγεται υπό την επίβλεψη μέλους Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος υποδοχής, βαθμίδας καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή, το γνωστικό αντικείμενο ή το επιστημονικό έργο του οποίου πρέπει να ανήκει στον ίδιο ή σε συναφή επιστημονικό χώρο με αυτόν, στον οποίο ο υποψήφιος θα διεξάγει τη μεταδιδακτορική έρευνα. Για περισσότερα επί της διαδικασίας βλ. άρθρο 58 Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 


 

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές