Διάρθρωση του Τμήματος

Όργανα Διοίκησης του Τμήματος

Τα όργανα διοίκησης του Τμήματος αποτελούν η Συνέλευση και ο Πρόεδρος. Η Συνέλευση είναι το ανώτερο συλλογικό όργανο λήψης αποφάσεων του τμήματος. Αποτελείται από όλα τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος και εκπροσώπους των μελών ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και φοιτητών. Στη Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του τμήματος, ο οποίος εισηγείται τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Ο Πρόεδρος του Τμήματος και ο Αναπληρωτής που τον αντικαθιστά σε περιπτώσεις απουσίας ή κωλύματος, εκλέγονται κάθε δύο χρόνια.

Για την διετία 2023 – 2025 έχουν εκλεγεί:

Πρόεδρος Τμήματος: Καθηγήτρια Αλίνα Χυζ

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος: Καθηγητής Μιλτιάδης Χαλικιάς

 


 

Προσωπικό Τμήματος

Το προσωπικό που υπηρετεί στο τμήμα διακρίνεται σε μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και στο Διοικητικό Προσωπικό. Τα μέλη ΔΕΠ προσφέρουν αυτοδύναμο διδακτικό έργο. Τα μέλη ΕΔΙΠ παρέχουν επικουρικό διδακτικό έργο, κυρίως στα εργαστήρια του τμήματος. Τα μέλη ΕΤΕΠ υποστηρίζουν τεχνικά την εκπαιδευτική διαδικασία, κυρίως στα εργαστήρια του τμήματος. Μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας ανατίθενται σε συμβασιούχους διδάσκοντες, με ετήσια ανάθεση διδασκαλίας. Τέλος το Διοικητικό Προσωπικό στη Γραμματεία υποστηρίζει διοικητικά το εκπαιδευτικό έργο και εξυπηρετεί τους φοιτητές του τμήματος.