ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αίτηση για αναστολή σπουδών μπορούν να καταθέσουν οι φοιτητές  οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί το 12ο εξάμηνο Σπουδών και το αίτημα θα πρέπει να κατατεθεί στην Γραμματεία  πριν την έναρξη του εξαμήνου για το οποίο αιτούνται την αναστολή.

 

Νόμος 4957 2022 ΦΕΚ 141 Α 21-07-2022

Άρθρο 76 Ανώτατη διάρκεια φοίτησης και μερική φοίτηση

«4. Οι φοιτητές που δεν έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης της παρ. 1, δύνανται, μετά από αίτησή τους προς τη Γραμματεία του Τμήματος, να διακόψουν τη φοίτησή τους για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. Το δικαίωμα διακοπής της φοίτησης δύναται να ασκηθεί άπαξ ή τμηματικά για χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου, αλλά η διάρκεια της διακοπής δεν δύναται να υπερβαίνει αθροιστικά τα δύο (2) έτη αν χορηγείται τμηματικά. Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται κατά τον χρόνο διακοπής της φοίτησης και δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε καμία εκπαιδευτική διαδικασία.»

 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ