ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αίτηση για αναστολή σπουδών μπορούν να καταθέσουν οι φοιτητές  οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί το 12ο εξάμηνο Σπουδών και το αίτημα θα πρέπει να κατατεθεί στην Γραμματεία  πριν την έναρξη του εξαμήνου για το οποίο αιτούνται την αναστολή.

 

Νόμος 4957 2022 ΦΕΚ 141 Α 21-07-2022

Άρθρο 76 Ανώτατη διάρκεια φοίτησης και μερική φοίτηση

«4. Οι φοιτητές που δεν έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης της παρ. 1, δύνανται, μετά από αίτησή τους προς τη Γραμματεία του Τμήματος, να διακόψουν τη φοίτησή τους για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. Το δικαίωμα διακοπής της φοίτησης δύναται να ασκηθεί άπαξ ή τμηματικά για χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου, αλλά η διάρκεια της διακοπής δεν δύναται να υπερβαίνει αθροιστικά τα δύο (2) έτη αν χορηγείται τμηματικά. Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται κατά τον χρόνο διακοπής της φοίτησης και δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε καμία εκπαιδευτική διαδικασία.»

 

Εσωτερικός Κανονισμός

Άρθρο 55 Αναστολή Σπουδών – Διαγραφή

«1. Ο φοιτητής δύναται, ύστερα από αιτιολογημένη αίτησή του προς τη   γραμματεία του οικείου Τμήματος, να αναστείλει τις σπουδές του. Η μέγιστη διάρκεια διακοπής σπουδών δεν δύναται να υπερβαίνει τη μέγιστη διάρκεια σπουδών του οικείου Τμήματος. Το διάστημα της αναστολής δεν προσμετράται στην κανονική διάρκεια φοίτησης. Ανεξάρτητα από την ημερομηνία κατάθεσης 50518 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 4621/21.10.2020 της αίτησης, η αναστολή φοίτησης αρχίζει να ισχύει από την έναρξη της διδασκαλίας του εξαμήνου που έπεται.

2. Οι φοιτητές που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν διατηρούν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της αναστολής. Μετά τη λήξη της διακοπής των σπουδών, οι φοιτητές επανεντάσσονται στους ενεργούς φοιτητές του Τμήματος. Κατά τη διάρκεια της αναστολής σπουδών ο φοιτητής δεν έχει, αυτοδίκαια, δικαίωμα χρήσης των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος, καθώς και των παροχών που απορρέουν από τη φοιτητική του ιδιότητα.»

 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ