Β' Εξάμηνο

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κορμού
12020001 Μακροοικονομική Θεωρία ΜΓΥ 4 5 Σταματόπουλος Θεόδωρος
12020002 Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ ΜΓΥ 4 5 Ροδοσθένους Μαρία
12020003 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΓΥ 4 5 Αλεξόπουλος Ανδρέας
12020004 Εισαγωγή στη Στατιστική ΜΓΥ 4 5 Κοσσιέρη Ευαγγελία
12020005 Εμπορικό Δίκαιο ΜΓΥ 4 5 Δεδούλη Αικατερίνη
12020006 Μεθοδολογία Έρευνας ΜΓΥ 4 5 Αρτίκης Παναγιώτης, Τάντος Στέφανος