Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Σπουδών για να έχουν τη δυνατότητα οι φοιτητές να απασχοληθούν για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών με πλήρη απασχόληση (40 ώρες εβδομαδιαίως), σε θέσεις εργασίας σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους (Υπάλληλοι Λογιστηρίου). Με την πρακτική άσκηση επιτυγχάνεται η διασύνδεση των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων με την πρακτική εφαρμογή σε εργασιακό περιβάλλον.

 

Η Πρακτική Άσκηση είναι μάθημα κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό, του 8ου Εξαμήνου, με 12 ECTS, χωρίς βαθμολόγηση. Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να αντικατασταθεί είτε με δύο (2) μαθήματα επιλογής του έβδομου (Ζ) εξαμήνου σπουδών, είτε με δύο (2) μαθήματα επιλογής του όγδοου (Η) εξαμήνου σπουδών, είτε με ένα (1) μάθημα επιλογής του εβδόμου (Ζ) εξαμήνου και με ένα (1) μάθημα επιλογής του όγδοου (Η) εξαμήνου σπουδών. Για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον στο έβδομο (Ζ) εξάμηνο σπουδών και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς 21 μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών. Μετά το πέρας της ΠΑ, ακολουθεί η εκπόνηση δοκιμίου (Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης) από τους φοιτητές στο οποίο γίνεται λεπτομερής αναφορά της καθημερινής δραστηριότητας τους κατά την διάρκεια της απασχόλησης τους στον φορέα άσκησης της ΠΑ.

Συνοπτικά ισχύουν τα εξής:

Εάν πραγματοποιηθεί πρακτική άσκηση θα πρέπει να ολοκληρωθούν επιτυχώς 2 μαθήματα επιλογής από το 7ο και 8ο εξάμηνο,
με έναν από τους παρακάτω συνδυασμούς:
είτε 2 μαθήματα επιλογης απο το 7ο εξαμηνο και κανένα από το 8ο εξαμηνο.
είτε 2 μαθήματα επιλογης απο το 8ο εξαμηνο και κανένα από το 7ο εξαμηνο.
είτε 1 μάθημα επιλογής απο το 7ο εξάμηνο ΚΑΙ 1 μάθημα επιλογης από το 8ο εξάμηνο.
 
Εάν ΔΕΝ πραγματοποιηθεί πρακτική άσκηση θα πρέπει να ολοκληρωθούν επιτυχώς 2 μαθήματα επιλογής από το 7ο εξάμηνο και 2 μαθήματα επιλογής από το 8ο εξάμηνο.
 
Επισημαίνεται ότι φοιτητής, προκειμένου να καταστεί πτυχιούχος, πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε σαράντα τέσσερα (44) μαθήματα ή σε σαράντα δυο μαθήματα (42) εάν πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΟΧΡΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ