Πρακτική Άσκηση

Για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον στο έβδομο (Ζ) εξάμηνο σπουδών και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς 21 μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών. Η Πρακτική Άσκηση είναι τρίμηνη και μπορεί να αντικατασταθεί:

  1. είτε με δύο (2) μαθήματα επιλογής του έβδομου (Ζ) εξαμήνου σπουδών,
  2. είτε με δύο (2) μαθήματα επιλογής του όγδοου (Η) εξαμήνου σπουδών,
  3. είτε με ένα (1) μάθημα επιλογής του εβδόμου (Ζ) εξαμήνου και με ένα (1) μάθημα επιλογής του όγδοου (Η) εξαμήνου σπουδών.