Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Σπουδών για να έχουν τη δυνατότητα οι φοιτητές να απασχοληθούν για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών με πλήρη απασχόληση (40 ώρες εβδομαδιαίως), σε θέσεις εργασίας σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους. Με την πρακτική άσκηση επιτυγχάνεται η διασύνδεση των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων με την πρακτική εφαρμογή σε εργασιακό περιβάλλον.

 

Η Πρακτική Άσκηση είναι μάθημα κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό, του 8ου Εξαμήνου, με 12 ECTS, χωρίς βαθμολόγηση. Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να αντικατασταθεί είτε με δύο (2) μαθήματα επιλογής του έβδομου (Ζ) εξαμήνου σπουδών, είτε με δύο (2) μαθήματα επιλογής του όγδοου (Η) εξαμήνου σπουδών, είτε με ένα (1) μάθημα επιλογής του εβδόμου (Ζ) εξαμήνου και με ένα (1) μάθημα επιλογής του όγδοου (Η) εξαμήνου σπουδών. Για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον στο έβδομο (Ζ) εξάμηνο σπουδών και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς 21 μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών. Μετά το πέρας της ΠΑ, ακολουθεί η εκπόνηση δοκιμίου από τους φοιτητές στο οποίο γίνεται λεπτομερής αναφορά της καθημερινής δραστηριότητας τους κατά την διάρκεια της απασχόλησης τους στον φορέα άσκησης της ΠΑ.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ