Εργαστήριο Οικονομικών, Διοικητικών Επιστημών και Δικαίου

Εργαστήριο Οικονομικής, Διοικητικής Επιστήμης και Δικαίου

 Διευθύντρια: Καθηγήτρια Αλίνα Χυζ

 Ίδρυση και Λειτουργία

 

Το Εργαστήριο Οικονομικής, Διοικητικής Επιστήμης και Δικαίου – ΕΡΓ.ΟΔ.Ε.Δ. (Laboratory of Economics, Management and Law) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ιδρύθηκε το 2019 και είναι αφιερωμένο στη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας, βασικής και εφαρμοσμένης, στα γνωστικά αντικείμενα οικονομίας, διοίκησης, εκπαίδευσης, δικαίου, πληροφορικής και συμβουλευτικής.

ΦΕΚ Ίδρυσης: Τεύχος Δεύτερο, Αρ. Φύλλου 4729, 19.12.2019.

 

Αποστολή

 

Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή:

 1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου και αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών του οικείου Τμήματος.
 2. Την υποστήριξη διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας σε θέματα συναφή με τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
 3. Την προαγωγή των διδακτικών και ερευνητικών συνεργασιών μεταξύ καθηγητών και ερευνητών με συγγενή ή συμπληρωματικά επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης εντός του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
 4. Τη συνεργασία κάθε μορφής με Ερευνητικά Κέντρα και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας.
 5. Τη συνεργασία με φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, με επιστημονικούς κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, με διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις καθώς και με παραγωγικούς φορείς του ιδιωτικού τομέα στα συναφή επιστημονικά πεδία, ώστε να συμβάλλουν στην από κοινού διερεύνηση λύσεων και προτάσεων για την αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων.
 6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων ως εμπειρογνώμονες σε θέματα που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 7. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και οργανισμούς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/ τ.Α’/27-04-1984) «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».
 8. Την προσέλκυση χρηματοδοτούμενης έρευνας από εθνικούς και διεθνείς πόρους σε επιστημονικούς τομείς δραστηριότητας του Εργαστηρίου ή επιμέρους πεδία εξειδίκευσης των μελών του.
 9. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων για συνεργασία.
 10. Τη συμμετοχή σε εταιρικά σχήματα, είτε ως συντονιστής είτε ως απλός εταίρος στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραμμάτων που σχετίζονται με τα θεματικά αντικείμενα του εργαστηρίου, προκειμένου να υποστηρίξει επιστημονικά το εταιρικό σχήμα αλλά και να αναπτύξει περαιτέρω τις δυνατότητές του μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας.
 11. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευνας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 12. Το σχεδιασμό και ανάπτυξη εξειδικευμένου εκπαιδευτικού – διδακτικού υλικού, καθώς και εφαρμογών πληροφορικής για τη συμβατική και την πολυμορφική και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση.
 13. Την ανάπτυξη σε νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και ειδικότερα ανάπτυξη νέων και χρήση καινοτόμων εργαλείων και συστημάτων, πραγματοποίηση γενικών ή εξειδικευμένων εφαρμογών, χρήση Διαδικτύου, συνεργατικές διαδικασίες.

 

Ανθρώπινο Δυναμικό

 

Το Εργαστήριο στελεχώνεται:

 1. από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος, μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) που η επιστημονική ενασχόληση τους εμπίπτει στα διδακτικά, επιστημονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου,
 2. μεταδιδακτορικούς ερευνητές,
 3. διδάκτορες με συναφή προς το Εργαστήριο ερευνητικά ενδιαφέροντα,
 4. υποψήφιους διδάκτορες με συναφή προς το Εργαστήριο ερευνητικά ενδιαφέροντα καθώς και
 5. από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού, το έργο των οποίων καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Εργαστηρίου και η τοποθέτηση των οποίων γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.