Α' Εξάμηνο

Α' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κορμού
12010004 Επιχειρησιακή Πληροφορική ΜΓΥ 4 6  
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κορμού
12010001 Μικροοικονομική Θεωρία ΜΓΥ 4 6 Σταματόπουλος Θεόδωρος
12010002 Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι ΜΓΥ 4 6 Αρσένος Παναγιώτης, Λεκαράκου Αικατερίνη
12010003 Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών ΜΓΥ 4 6 Κοσσιέρη Ευαγγελία
12010005 Αστικό Δίκαιο ΜΓΥ 4 6 Παπαπετροπούλου – Ταλιαδούρου Ευανθία