Το Τμήμα

Γνωστικό Αντικείμενο και Αποστολή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ανήκει στη Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και αποτελεί την συνέχεια του ομότιτλου Τμήματος του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

 

Το Τμήμα διοικείται από τον Πρόεδρο και τη Συνέλευση του Τμήματος, στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού και εκπρόσωποι φοιτητών.

 

Σκοπός

Σκοπός του Τμήματος είναι η παροχή σπουδών υψηλής ποιότητας. Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή ενός συνδυασμού γνώσεων υψηλού επιπέδου, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, μέσω του Προγράμματος Σπουδών, το οποίο έχει σχεδιαστεί με βάση τα πρότυπα Ελληνικών και Διεθνών αντίστοιχων πανεπιστημιακών Τμημάτων.

 

Το Τμήμα στοχεύει στην προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο γνωστικό πεδίο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής παρέχει τις απαιτούμενες γνώσεις ώστε μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να μπορούν να απασχολούνται, μεταξύ άλλων, ως στελέχη Λογιστηρίου, Κοστολόγοι, Φοροτεχνικοί, Ελεγκτές, Σύμβουλοι Διοίκησης, Σύμβουλοι Επενδύσεων, Χρηματοοικονομικοί Αναλυτές, Σύμβουλοι Μηχανοργάνωσης, κ.τ.λ.