Ζ' Εξάμηνο

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
12070001 Διεθνή Λογιστικά και Χρηματοοικονομικά Πρότυπα ΜΓΥ 4 6 Ροδοσθένους Μαρία
12070002 Ελεγκτική ΜΓΥ 4 6 Συκιανάκης Νικόλαος
12070003 Ειδικά Θέματα Λογιστικής Τυποποίησης ΜΓΥ 4 6 Ροδοσθένους Μαρία, Λεκαράκου Αικατερίνη
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
12070004 Αγγλική Επιχειρησιακή Επικοινωνία ΜΕΥ 4 6 Κουτσογιάννη Ευαγγελία
12070005 Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΜΕΥ 4 6 Χυζ Αλίνα
12070006 Επιχειρηματική Ηθική και Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης ΜΕΥ 4 6  
12070007 Δημόσια Οικονομική ΜΕΥ 4 6