Δεδούλη Αικατερίνη

qode interactive strata
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

adedouli@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210-5381779

Διεύθυνση Γραφείου

Δ210

Ώρες Γραφείου

Δευτέρα 16:00 - 17:00 και Τετάρτη 17:00 - 18:00

 


Τίτλοι Σπουδών:

  • Ph.D     Glasgow Caledonian University, Σκωτία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σχολή Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Νομικής, 2005. Τίτλος διατριβής «Δικαιώματα τρίτων μερών στο Αγγλικό δίκαιο: θαλάσσιες συμβάσεις μεταφοράς εμπορευμάτων». Εξεταστές: Hector MacQueen, University of Edinburgh, Edinburgh Law School, Professor of Private Law (external examiner), Nick McKerrell, Glasgow Caledonian University, Department of Economics and Law, Senior Lecturer in Law (internal examiner).
  • LL.M.     Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, Πανεπιστήμιο Εσσεξ, Αγγλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Τμήμα Νομικής, 2000.
  • ΠΤΥΧΙΟ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Νομικών και    Οικονομικών Επιστημών, Τμήμα Νομικής (Βαθμός: Άριστα), 1995-1999.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Δίκαιο Εταιριών, Δίκαιο Ανταγωνισμού και Δίκαιο Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Εσωτερική Αγορά, Ναυτιλιακό Δίκαιο.


Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

  • A. Pliakos and A. Dedouli-Lazaraki, «Granting Exclusive Rights to Public or Privileged Undertakings under European Union Competition Law: Article 106(1) TFEU Combined with Article 102 TFEU» (Χορήγηση αποκλειστικών δικαιωμάτων σε δημόσιες ή προνομιούχες επιχειρήσεις υπό το δίκαιο ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Άρθρο 106(1) ΣΛΕΕ σε συνδυασμό με το Άρθρο 102 ΣΛΕΕ), (2020) 41 (4) European Competition Law Review pp. 195-209. Το περιοδικό αξιολογείται με (rating) Α στον κατάλογο 2019 Australian Business Deans Council, Journal Quality List (https://abdc.edu.au/research/abdc-journal-list).
  • A. Dedouli–Lazaraki, «Third Party Rights of Suit in Contracts for the Carriage of Goods by Sea and the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999» (Δικαιώματα τρίτων μερών να εγείρουν αγωγή σε συμβάσεις μεταφοράς εμπορευμάτων δια θαλάσσης και ο Νόμος του 1999 περί Δικαιωμάτων Τρίτων Μερών), 2008, Vol. 14, The Journal of International Maritime Law, pp. 208-227. Το περιοδικό αξιολογείται με C στον κατάλογο 2019 Australian Business Deans Council, Journal Quality List (https://abdc.edu.au/research/abdc-journal-list).
  • Α. Δεδούλη–Λαζαράκη & Κ. Μουρτίδης, «Η αρχή ne bis in idem στο πλαίσιο της ΕΣΔΑ και το πολλαπλό τέλος επί λαθρεμπορίας κατά τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα», Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, έτος 2018, τεύχος 3, σελ. 313-326.
  • Α. Δεδούλη–Λαζαράκη, «Εξαγορά μετοχών της μειοψηφίας από την ανώνυμη εταιρία», Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, έτος 2017, τεύχος 3, σελ. 325-336.
  • Α. Δεδούλη–Λαζαράκη, «Περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων και στην ελευθερία εγκατάστασης των εταιριών στο ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο», Επιθεώρησης Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου, έτος 2010, τόμος 54, τεύχος 2, σελ. 313 – 340.

Παρούσα Θέση:

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια


Προηγούμενες θέσεις:

  • 2011-2015    Επιτροπή Ανταγωνισμού, Γενική Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (Νομικός),
  • 2009-2011   Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γενική Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών, Νομικός Ελεγκτής

Για αναλυτικό βιογραφικό πατήστε εδώ.