Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ & Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ & Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Τα μαθήματα Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ και Χρηματοοικονομικά Παράγωγα δεν θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 28/3/2024 λόγω έκτακτου κωλύματος της διδάσκουσας.

Θα ανακοινωθεί η αναπλήρωσή τους εντός του Απριλίου.