ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

Την Πέμπτη 9/11/2023 και ώρα 10.30 θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση σε φοιτητές/τριες για το πρόγραμμα Erasmus.  Η ενημέρωση   αφορά κυρίως στη δυνατότητα  μετακίνησης φοιτητών/τριων στο εξωτερικό. 

To link της σύνδεσης

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3akJQO02DVcETb1YIIM1_vWR8B04fj7IyoZa068tr9qGg1%40thread.tacv2/1699254347067?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%2279dddb3b-63d4-4b00-ad80-13596dd7b5af%22%7d 

 

Ο υπεύθυνος Erasmus 

Μιλτιάδης Χαλικιάς