ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Έναρξη σπουδών – Μάρτιος 2024

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Έναρξη σπουδών – Μάρτιος 2024

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την ένταξη τους, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-24, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» με έναρξη σπουδών τον Μάρτιο 2024.
Το πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική (MSc in Public Economics and Policy). Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου Α’ κύκλου σπουδών τμημάτων πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Η συνολική διάρκεια των σπουδών είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Με την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν την ακαδημαϊκή τους πορεία ως υποψήφιοι διδάκτορες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Είναι δυνατή η μεταφορά μαθημάτων σε ποσοστό μέχρι το 25% των απαιτούμενωνΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-Ε.Ε._2023_2024_4ος κύκλος / Κατεβάστε Εδώ