Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΠΑ.Δ.Α.

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
ΦΕΚ 4621/τ. Β΄/21-10-2020