ΠΜΣ “Εφαρμοσμένη Λογιστική, Ελεγκτική και Φορολογία”

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Λογιστική, Ελεγκτική και Φορολογία»

(Για να μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ πατήστε εδώ.)

 

ΦΕΚ Ίδρυσης 3553 27 8 20 Εφαρμοσμένη Λογιστική

ΦΕΚ Κανονισμός Σπουδών «Εφαρμοσμένη Λογιστική, Ελεγκτική και Φορολογία»

 

Εισαγωγικά

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο «Εφαρμοσμένη Λογιστική, Ελεγκτική και Φορολογία» και αγγλικό τίτλο “M.Sc. in Applied Accounting, Auditing and Taxation”, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114), όπως ισχύει.

 

 

Σκοπός Μεταπτυχιακού Προγράμματος – Δομή Προγράμματος Σπουδών

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών που προορίζονται για το φορολογιστικό και ελεγκτικό επάγγελμα ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή ως σύμβουλοι / στελέχη και οικονομικοί αναλυτές / διευθυντές επιχειρήσεων / οργανισμών. Οι διαρκώς μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες παγκοσμίως δημιουργούν νέες ευκαιρίες, νέους προβληματισμούς και καθιστούν αναγκαία, πέραν του βασικού αντικειμένου του ΠΜΣ, την εμβάθυνση  σε  θεωρητικό  επίπεδο με σύγχρονες γνώσεις σε γνωστικά πεδία, όπως είναι η εξειδικευμένη Λογιστική κατά κλάδο, τα ελεγκτικά συστήματα για τους ομίλους επιχειρήσεων με διεθνή δραστηριότητα και η Εταιρική Διακυβέρνηση.

 

Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι:

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1

Χρηματοοικονομική Λογιστική

2.

Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Αγορές

3.

 Εργατικό και Ασφαλιστικό Δίκαιο

4.

Διοικητική Λογιστική για Λήψη Αποφάσεων

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1.

Λογιστική  Επιχειρηματικών Ομίλων

2.

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και ΔΠΧΑ

3.

Ελεγκτική

4.

Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1.

Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Κατάσταση Ταμειακών Ροών

2.

Εταιρική Διακυβέρνηση και Εταιρικό Δίκαιο

3.

Διαχείριση Ελέγχων μέσω Πληροφοριακών Συστημάτων

4.

Ειδικά Θέματα Λογιστικής


 

Για να δείτε τα αναλυτικά περιγράμματα των μαθημάτων πατήστε εδώ.

 


Σε ποιους απευθύνεται

 Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, που προέρχονται κυρίως από Τμήματα Κοινωνικών, Διοικητικών, Οικονομικών, Θετικών, Τεχνολογικών και άλλων Επιστημών.

 

Διδάσκοντες

Στο πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές πανεπιστημίων, ειδικευμένοι στα γνωστικά αντικείμενα της Εφαρμοσμένης Λογιστικής, της Ελεγκτικής και της Φορολογίας. Παράλληλα, θα προσκαλούνται καταξιωμένα στελέχη της αγοράς με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία στα πεδία του προγράμματος σπουδών.

 

Χρόνος φοίτησης

Τα μαθήματα λαμβάνουν χώρα κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 18:00-21:00 και Σάββατο 09:00-15:00, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Το χειμερινό εξάμηνο διαρκεί από Οκτώβριο ως Ιανουάριο και το θερινό εξάμηνο από Φεβρουάριο ως Ιούνιο.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης για τη χορήγηση των τίτλων είναι 18 μήνες (τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών). Στην περίπτωση της μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. μπορεί να παραταθεί κατά μέγιστο έξι (6)  ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών.

 

Κόστος φοίτησης

Το συνολικό κόστος φοίτησης ανέρχεται στο ποσό των 3.500 ευρώ και μπορεί να καταβληθεί σε 3 εξαμηνιαίες δόσεις.

 

Αιτήσεις – Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα 210 5381741 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση msc.accounting@uniwa.gr

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Λογιστική, Ελεγκτική και Φορολογία»
Κτήριο Δ’, γραφείο 317 (2ος όροφος)

Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250, Αιγάλεω, ΤΚ 122 44
Τηλ: 210 5381741, e-mail: msc.accounting@uniwa.gr